Aktualności

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023R.

W myśl art. 18 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, (Dz. U. z 2022r.,poz.2687) odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi(wpisane lub zgłoszone do CEEB),a którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł- w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1500 zł na osobę w rodzinie-w przypadku gospodarstw wieloosobowych, (w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Wnioski o refundację podatku VAT składać można osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 17 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej( po opatrzeniu wniosku podpisem elektronicznym, podpisu zaufanym albo podpisem osobistym).

UWAGA! do wniosku konieczne jest załączenie opłaconej faktury za gaz obejmującej okres dotyczący wniosku.

Poniżej wzór wniosku.

Dodatek elektryczny

Od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym)można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, z wyjątkiem gospodarstw domowych, w których energia elektryczna pochodzi z mikroinstalacji.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku.

 

 

Preferencyjna dystrybucja węgla dla mieszkańców

Poniżej zamieszczamy informację Wójta Gminy Suchy Las w sprawie preferencyjnej dystrybucji węgla dla uprawnionych mieszkańców gminy Suchy Las oraz wzór wniosku o wydanie stosownego zaświadczenia, który należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

OFERTA PRACY NA STANOWISKU :PRACOWNIK SOCJALNY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie ogłasza nabór na stanowisko:   

pracownik socjalny

 

Zakres podstawowych czynności

– Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie klientów na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie ich do uzyskania tych świadczeń

– Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i ich najbliższemu otoczeniu

– Wywoływanie korzystnych zmian poprzez optymalne wykorzystanie zasobów klienta

– Podejmowanie interwencji w razie zaistnienia zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób zależnych

– Współdziałanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w zakresie rozwiązywania istniejących problemów jednostek

– Prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk i wprowadzanie danych do programu komputerowego

Wymagania obowiązkowe

– wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej

– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

– wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę

-prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

Wymagania dodatkowe

-inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

-preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

-samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

-odporność na stres,

-odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

-dyspozycyjność i zaangażowanie,

-umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

-komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

Wymagane dokumenty

– Podpisany życiorys (CV)

– Podpisany list motywacyjny

– Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów) UPRAWNIAJĄCYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

– Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

– Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– Podpisane oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Inne informacje:

– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

– urozmaicony charakter wykonywanej pracy (praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka i praca w środowisku zamieszkania klienta)

 

– Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. W. Bogusławskiego 17, 62-002 Suchy Las do dnia 30.11.2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej  zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. W. Bogusławskiego 17, 62-002 Suchy Las

Inspektor ochrony danych

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

 

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

  1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.
  2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, związane z rekrutacją.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Z dniem dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest:

1)kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2)kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3)kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA!!! dodatek ten nie przysługuje gospodarstwom korzystającym z źródeł ciepła zasilanych gazem ziemnym.

Poniżej wzór wniosku, który można składać w siedzibie Ośrodka: ul.W.Bogusławskiego 17 Suchy Las lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Projekt grantowy “Stop COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w okresie od czerwca  2020 do grudnia 2020r.realizował Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „STOP COVID-19.Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” W ramach tego projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Suchy Las pozyskała środki w wysokości  83 970 zł .

Pozyskane środki finansowe pozwoliły Ośrodkowi Pomocy Społecznej zabezpieczyć siedzibę oraz pracowników, mających bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi ze wsparcia OPS przed zagrożeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu pandemii.

Dodatek węglowy

Od dnia 17.08.2022r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

przy ul. W. Bogusławskiego 17, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (konieczność

posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) można składać wnioski o

dodatek węglowy.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące dodatku węglowego oraz wzór wniosku.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy