Aktualności

Dodatek węglowy

Od dnia 17.08.2022r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

przy ul. W. Bogusławskiego 17, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (konieczność

posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) można składać wnioski o

dodatek węglowy.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące dodatku węglowego oraz wzór wniosku.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa “opasek bezpieczeństwa” dla mieszkańców Gminy suchy Las w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi monitoringu przez Centrum Teleopieki, finansowane z Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 z Funduszu przeciwdziałania “Covid-19

Korpus Wsparcia Seniorów-opaski bezpieczeństwa

Ośrodek Pomocy społecznej zaprasza Państwa do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa “Opasek bezpieczeństwa ” oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę monitoringu przez centrum teleopieki  dla mieszkańców gminy Suchy Las w wieku 65 lat i więcej. Finansowanie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ‘Korpus Wsparcia Seniorów”-edycja 2022 . Szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym znajdującym się poniżej.

Informacja dot. unieważnienia postępowania.

 

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy.

Wszystkie osoby wymagające wsparcia, od 16.05.2022r. będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, udzielanej w Punkcie mieszczącym się przy ul. Nowy Rynek 5 w Suchym Lesie.

Pomocy udzielać będzie psycholog posługujący się językiem ukraińskim, w poniedziałki i wtorki w godzinach od 17.00 do 20.00.

Wizyty można umawiać SMS-owo pod numerem telefonu 576-953-192.

Безкоштовна психологічна допомога громадянам України.

З 16.05.2022р. на вул. Nowy Rynek 5 (Новий Ринок 5) Suchy Las (в Сухому Лісі) розпочне роботу Пункт Психологічної Допомоги. Всі ті, які потребують психологічної підтримки, зможуть скористатися нею безкоштовно.

Допомогу надаватиме психолог, який розмовляє українською мовою, по понеділках і вівторках з 17.00 до 20.00.

Записатися можна за допомогою SMS повідомлення за номером 576-953-192.

Świadczenia 500 + i 300 +dla osób Ukrainy

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. Інформація від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.

Хто може скласти заяву про допомогу для родини

Заяви про допомогу для родини, яку виплачує ЗУС, може скласти особа, яка:

 • Є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України,
 • Має легальне перебування в Польщі,
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), яка має українське громадянство і приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через воєнні дії.
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), народжену в Польщі громадянкою України, яка має легальне перебування в Польщі.

Важливо!
Перебування в Польщі вважається легальним на протязі 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022 р. чи від дати перетину кордону (після 23 лютого 2022 р.) для громадян України, які виїхали з України до Польщі легально після 23 лютого 2022 через військові дії і хочуть залишитися в Польщі.

Допомога для родин буде виплачуватися не довше ніж протягом періоду перебування на території Польщі.

Тимчасового опікуна або заступницьку опіку для дитини, яка прибула з України через воєнні дії і перебуває в Польщі встановлює польський суд.

Яку  допомогу для родини можна отримати від ЗУС

 • 500 зл./місяць на кожну дитину яка не досягнула 18 років, яка проживає в Польщі (допомога на виховання з програми Родина 500+, так зване 500+)

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 500 зл. чи 1000 зл. /місяць на другу і кожну наступну дитину у віці 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (сімейний опікунчий капітал, РКО).

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна.

 • 400 зл. /місяць допомога в фінансуванню оплати за дитячий садочок, дитячий клуб чи дитячу денну няню (допомога в фінансуванні за дитячий садочок)на:
 • Першу і єдину дитину в сім’ї,
 • Першу дитину в сім’ї, якщо на наступну дитину отримуєш РКО,
 • На другу і наступну дитину в сім’ї у віці перед досягненням 12 місяців і після 35 місяців, на яке були надано сімейний опікунчий капітал і цей капітал забралиодним платежем належної суми.

Дитина має бути вписана до реєстру дитячих садочків чи дитячих клубів, чи переліку денних няньок.

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 300 зл. раз на рік на кожну дитину у віці до 20 років (чи до 24 у випадкуучня з інвалідністю), яка проживає в Польщі і вчиться в школі – (допомога з програми Добрий Старт, так зване 300+).

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

Аби скласти заяву в ЗУС будуть потрібні:

 • Польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ особи яка складає заяву і дитини,
 • Електронна адреса особи,
 • Польський номер телефону,
 • Номер банківського рахунку в Польщі.

Реєстрація громадян України  з метою надання польського ідентифікаційного номера ПЕСЕЛЬ розпочнеться в офісі гміни (ужонд гміни), міста чи дільниці в Польщі від 16 березня 2022 р.

Nabór na stanowisko:Księgowy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Księgowy

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) wykształcenie wyższe ekonomiczne
 3. co najmniej – odbyty staż w jednostkach samorządu terytorialnego
 4. – znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości oraz planu kont w jednostkach budżetowych.
 5. Wymagania dodatkowe: obsługa programów komputerowych MS Office, doświadczenie na stanowisku związanych z obsługą finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Praca na stanowisku księgowego polegać będzie na  prowadzeniu rozliczeń i sprawozdawczości w zakresie świadczeń realizowanych przez OPS.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny
 3. życiorys (CV)
 4. kserokopie dokumentów poświadczających  wykształcenie
 5. kserokopie świadectw pracy
 6. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Informacja o warunkach pracy:

Praca w pełnym wymiarze , osiem godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

 1. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka ( pok. nr 5 ) lub przesłać  pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las   62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 17 , z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego”,     w terminie do dnia  28.03. 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  /bip.ops.suchylas.pl/i na tablicy informacyjnej w OPS.

Z osobą wyłonioną w trybie niniejszego naboru  zostaną zawarte umowy o pracę: pierwsza na czas określony i druga na czas nieokreślony.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojciecha Bogusławskiego 17 62-002 Suchy Las. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.
2. Dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego odpowiednio z art.22 1) § 1 Kodeksu pracy oraz art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.  
3.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).
4. Przekazanie innych danych tj. w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych
 2. b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. c) żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. e)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1)§ 1 Kodeksu pracy i art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a w zakresie pozostałych danych dobrowolne. Podanie informacji o niepełnosprawności jest nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).
  9. Załączenie/przedłożenie na rozmowie rekrutacyjnej, kserokopii dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, umiejętności oraz wykształcenie jest niezbędne do zweryfikowania informacji zawartych w aplikacji o pracę.
  10. Kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji, za wyjątkiem dokumentów dotyczących osoby z którą zawarta zostanie umowa o pracę.
  11. Dane osobowe wprowadzone do elektronicznego formularza zostaną zniszczone w terminie trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia rekrutacji. Natomiast dane osób spełniających wymagania formalne na dane stanowisko w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania w związku z art. 14 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  12. Dane osobowe wybranego kandydata w zakresie: imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania będą umieszczone na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
  13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  14. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

 

                                                                                Dyrektor

                                                   Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                              w Suchym Lesie

 

Punkt Rejestracyjny dla Uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 07.03.2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 rusza punkt rejestracyjny dla Uchodźców z Ukrainy czynny od poniedziałku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30 z obsługą w języku ukraińskim i rosyjskim.

Zachęcamy do zgłaszania się do nas bezpośrednio lub telefonicznie- pod numerem telefonu  61-25-00-360, 61-25-00-368.

Jest to niezwykle ważne, by móc oszacować skalę potrzeb i zaplanować kolejne działania. Prosimy również o pomoc mieszkańców gminy, by w sytuacji, gdy osoby przebywające pod Waszym dachem nie czują się na siłach by się do nas zgłosić, zróbcie to  w ich imieniu, za ich zgodą.

Пані та панове!

З понеділка 07.03.2022 в Центрі Соціального Захисту в Сухому Лісі, вул. Bogusławskiego 17, відкривається пункт реєстрації біженців з України, працюватиме він  з понеділка до п’ятниці з 7.30 до 15.30 обслуговування українською та російською мовами.

Рекомендуємо зв’язатися з нами безпосередньо або по телефону: 61-25-00-360, 61-25-00-368.

Нам надзвичайно важливо оцінити масштаб потреб і спланувати наступні заходи. Також просимо допомоги у тих жителів ґміни, які прихистили у себе прибуваючих, щоб у ситуації, коли такі особи не мають змоги зголоситись до нас особисто, робили це від їхнього імені, за їхньою згодою.

С понедельника 07.03.2022 в Центре Социальной Защиты в Сухом Лесу, ул. Bogusławskiego 17, открывается пункт регистрации беженцев из Украины, он будет работать с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30 обслуживание на украинском и русском языках.

Рекомендуем связаться с нами напрямую или по телефону: 61-25-00-360, 61-25-00-368.

Нам очень важно оценить масштаб потребностей и спланировать следующие действия. Также просим помощи у тех жителей гмины, которые приютили у себя прибывающих, чтобы в ситуации, когда такие лица не могут обратиться к нам лично, делали это от их имени, с их согласия.

Pomoc dla Ukrainy

 
Люди, які приїжджають з України і потребують допомоги, просимо писати на електронну адресу [email protected]
W związku z koordynacją działań skierowanych do Obywateli Ukrainy przybywających na teren naszej gminy, zostały uruchomione adresy mailowe dla osób potrzebujących: [email protected]
oraz tych, którzy oferują swoją pomoc :