Aktualności

Świadczenia rodzinne -terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przypomina, że złożenie wniosku o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018 do końca listopada br. umożliwi kontynuację wypłat tych świadczeń przez kolejne 12 miesięcy.

Poniższa grafika zestawia termin złożenia kompletnego wniosku z ustawowym terminem jego rozpatrzenia i realizacją wypłaty.

Projekt „Wędrująca Scena”

Fundacja Nuta Nadziei (www.nutanadziei.pl) ogłasza nabór osób niepełnosprawnych uzdolnionych muzycznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z województw:pomorskiego, kujawsko-pomorskiego ,wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego do projektu „Wędrująca Scena”.Nabór trwa od 21.08.2017 roku do 10.09.2017r.
Regulamin naboru dostępny jest na stronie www.nutanadziei.pl w zakładce
Wędrująca Scena. Po przeczytaniu regulaminu osoba niepełnosprawna powinna wypełnić kartę zgłoszenia załączyć wykonywaną przez siebie piosenkę (dopuszczalne nośniki:CD,DVD,MP3 lub dołączyć link do wykonywanego utworu) i wysłać na adres:Fundacja Nuta Nadziei 83-230 Smętowo skr.poczt.1 lub mailowo:[email protected]
Osoby zakwalifikowane wezmą udział w warsztatach artystyczno -psychologicznych w Nowem nad Wisłą (woj .kujawsko-pomorskie) w terminie: 2-6.10.2017r oraz trzech koncertach w powiatach:świeckim, kościerskim, starogardzkim w terminie:6.7.8.10.2017r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Koordynator projektu:
V-ce Prezes Fundacji
Anita Kirszenstein/[email protected]

Agencja Pracy Tymczasowej FallWork (certyfikat APT z numerem 6231) poszukuje osób na stanowisko:

Pracownik do kompletacji artykułów biurowych
Lokalizacja : Złotniki/k.Poznania

Obowiązki:
– praca polega na kompletacji produktów biurowych przy pomocy skanera

Wymagania:
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– chęci do pracy
– mile widziane doświadczenie na stanowisku magazyniera

Oferujemy :
– pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 20
– umowę zlecenia
– stawka godzinowa + premia za efektywność

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel 790 790 544 lub przesłanie CV mailem: [email protected]

Prosimy również o zawarcie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Zapraszamy do udziału w projekcie Wielkopolska Akademia Kształcenia

 

Systema Sp z o.o., która działa na rynku od 2001 roku realizuje projekt prozatrudnieniowy pn. “Wielkopolska Akademia Kształcenia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W związku z realizacją projektu prowadzimy nabór uczestników
do odbycia płatnych staży i szkoleń osób zamieszkałych w Wielkopolsce

W ramach projektu oferujemy

staże zawodowe 3 miesiące, wynagrodzenie dla stażysty 1350 zł netto
szklolenia z zakresu zielonych miejsc pracy: Odnawialne źródła energii, pozyskiwanie finansowania na rozwiązania proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp
– Trening postaw interpersonalnych
stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach
– możliwość uzyskania certyfikatów
– materiały szkoleniowe,
– catering w trakcie szkolenia
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
zatrudnienie po odbyciu stażu na minimum 3 miesiące

Do projektu możemy zakwalifikować osoby, które ukończyły nie pracują, nie kształcą się stacjonarnie, są w wieku 15-29 lat
pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu na stronie www.wielkopolska.systema.pl lub napisania do nas na e-mail e-mail [email protected]

Rekrutacja ma charakter ciągły, do wyczerpania ilości miejsc

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
inspektora ds. świadczeń rodzinnych

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 4 – letni staż pracy
c) co najmniej 1- roczny staż pracy na stanowisku związanym ze świadczeniami rodzinnymi lub administracją publiczną
2. Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów ,o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o prawie energetycznym oraz znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
– doświadczenie w obsłudze interesantów
– obsługa komputera i znajomość programów komputerowych ( MS Office, Word, Excel, )
– znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Praca na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych polega na przygotowywaniu decyzji administracyjnych z ww. zakresu, sporządzanie projektów sprawozdań.
4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny
b. życiorys (CV)
c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Informacja o warunkach pracy:
Praca w pełnym wymiarze etatu, w poniedziałki od 09.00 do 17.00 lub od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
6. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka ( pok. nr 5 ) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 17 , z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych”, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.suchylas.pl/ oraz /bip.ops.suchylas.pl/i na tablicy informacyjnej w OPS.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)” i podpisem”.

Z osobą wyłonioną w trybie niniejszego naboru zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie
Sylwia Nowak-Kabacińska