Aktualności

XXXIX Międzynarodowy Turniej Tańca

W dniach 14 kwietnia oraz 15 kwietnia w Hali GOS w suchym Lesie odbył sie XXXIX Międzynarodowy Turniej Tańca Grand Prix Polski Standard & Latin Wiosna 2018.

Autorem zdjęć jest wolontariusz – Szymon Surowy

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

D2018000106101

Informacja dotycząca półkolonii letnich

Szanowni Państwo,

informujemy, iż karty uczestnictwa na półkolonie należy składać w placówkach, gdzie odbywają się półkolonie:
Suchy Las – Szkoła Podstawowa Nr 1
Suchy Las – Szkoła Podstawowa Nr 2
Złotniki – przedszkole
Złotkowo – świetlica wiejska
Golęczewo – szkoła
Chludowo – szkoła
Biedrusko – szkoła

 

Informacje o świadczeniach dla rodzin

Szanowni Mieszkańcy!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie informuje, iż termin składania wniosków o  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia rodzinne oraz o fundusz alimentacyjny  na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

 

Przypominamy, iż we wszystkich wnioskach należy wpisywać aktualny numer kontaktowy, całe grono rodziny, prawidłowy numer konta bankowego oraz informacje o członkach rodziny przebywających zarobkowo poza granicami kraju.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinnego  oraz funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłacanym zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2017,
 • zaświadczenie lub oświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2017,
 • przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów jeżeli płacone są na rzecz osoby spoza rodziny za rok 2017,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca po miesiącu podjęcia zatrudnienia,
 • wyrok sądowy orzekającego rozwód lub separację,
 • zaświadczenie lub oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia ,
 • osoba samotnie wychowująca dziecko do wniosku musi dołączyć tytuł wykonawczy, pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, ustalający alimenty na dziecko, którego dotyczy wniosek,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności-  dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku w OPS,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2017 r.,

lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Pod numerem telefonu 61 2500 366 oraz 61 2500 367 będzie można uzyskać informacje o terminach i dokumentach obowiązujących przy złożeniu wniosku.

Do góry