Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

Wykaz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
(obejmującego Powiat Poznański)
Baza podmiotów udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie
(np. zespoły interdyscyplinarne, punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej).