Regulamin

REGULAMIN KLUBU SENIORA DĘBOWY LIŚĆ
FILIA BIEDRUSKO

§ 1

Regulamin określa organizację działania Klubu Seniora w Biedrusku.

§ 2

Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3

Działalność Klubu Seniora jest finansowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4

Działalność Klubu może być wspierana przez osoby fizyczne i prawne.

§ 5

Klub czynny jest w dni określone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

§ 6

Osobą prowadzącą Klub jest Paulina Olszewska, która podlega bezpośrednio kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7

Członkiem Klubu może być każdy mieszkaniec Biedruska w wieku poprodukcyjnym, emerytalnym lub renciści.

§ 8

Członkom Klubu zapewnia się uczestnictwo we wszystkich formach działalności Klubu.

§ 9

Uczestnik powinien czynnie spędzać czas w Klubie i brać udział w zajęciach.

§ 10

Członkowie mogą wybrać swoich przedstawicieli, którzy będą wspomagać osobę prowadzącą Klub w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Klubu wśród pozostałych mieszkańców Gminy.

§ 11

Członkowie zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych i obyczajowych panujących w Klubie.

Wyklucza się przebywania na terenie Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  i zachowujących się agresywnie. Zabrania się też spożywania alkoholu na terenie Klubu.

§ 12

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

–         wykonywania zaleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia,

–         troski o mienie będące wyposażeniem Klubu,

–     utrzymywania porządku w Klubie.

§ 13

Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w Klubie Seniora odpowiedzialność ponoszą uczestnicy będący ich właścicielami.

§ 14

Zabrania się wnoszenia i pozostawiania w Klubie przedmiotów mogących być zagrożeniem dla mienia, zdrowia lub życia osób.

§ 15

Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować wykluczenie uczestnika z Klubu Seniora. Decyzję o wykluczeniu podejmują członkowie Klubu z osobą prowadzącą Klub oraz kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.