“Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości: 4 000 zł bez względu na dochód rodziny.

Jednorazowe świadczenie przysługuje:
• matce,
• ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
• opiekunowi prawnemu dziecka.

Osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu składają wniosek, do którego załączają następujące dokumenty:
• zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
• zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234).
* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:
• na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,
• dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,
• członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
• wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
• kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Ustawa „Za życiem” rozszerzyła zakres zadań asystenta rodziny, którego obszarem działania stała się również koordynacja w zakresie objęcia wsparciem kobiet w ciąży oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w  systemie wsparcia rodzin.

Do nowych zadań asystenta rodziny należy koordynacja wsparcia w zakresie dostępu do  instrumentów polityki na rzecz rodziny oraz poradnictwa w zakresie:

  • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  • wsparcia psychologicznego;
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Koordynacja ta polega przede wszystkim na: opracowywaniu, wspólnie z osobami zainteresowanymi, katalogu możliwego do uzyskania wsparcia i występowania przez asystenta rodziny w ich imieniu w celu umożliwienia rodzinom skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia (upoważnienie nie obejmuje jedynie świadczeń medycznych).

Rodzina w ramach współpracy z asystentem rodziny może oprócz ww. koordynacji działań pomocowych, skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Wnioski o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można pobrać w siedzibie Ośrodka

Podstawa prawna:

  • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2020 r., poz.1329);

Więcej informacji na temat programu “Za życiem” na stronie : www.mpips.gov.pl