Regulamin

REGULAMIN KLUBU SENIORA DĘBOWY LIŚĆ

§ 1
Regulamin określa organizację działania Klubu Seniora w Suchym Lesie.
§ 2
Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 3
Działalność Klubu Seniora jest finansowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 4
Działalność Klubu może być wspierana przez osoby fizyczne i prawne.
§ 5
Klub czynny jest w dni określone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.
§ 6
Osobą prowadzącą Klub jest koordynator Klubu, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 7
Członkowie Klubu każdego roku wybierają na mocy głosowania nowy zarząd Klubu, w liczbie 3 osób.  Do zadań zarządu należy:
    reprezentowanie Klubu poza jego siedzibą
    organizacja imprez okolicznościowych
    pomoc w sprawach organizacyjnych Klubu
    dbanie o dobre imię i wizerunek Klubu
§ 8
Członkom Klubu zapewnia się uczestnictwo we wszystkich formach działalności Klubu.
§ 9
Członkiem Klubu może być każdy mieszkaniec Gminy Suchy Las w wieku poprodukcyjnym, emerytalnym lub renciści.
§ 10
Uczestnik powinien czynnie spędzać czas w Klubie i brać udział w zajęciach, czego potwierdzeniem są prowadzone listy obecności.
§ 11
Warunkiem udziału w wycieczkach organizowanych przez Klub jest czynne uczestnictwo w życiu Klubu oraz w minimum jednych zajęciach oferowanych przez Klub.
§ 12
Członkowie zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych i obyczajowych panujących w Klubie.
Wyklucza się przebywania na terenie Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  i zachowujących się agresywnie. Zabrania się też spożywania alkoholu na terenie Klubu.
Zabrania się wszelkich działań w imieniu Klubu przez osoby do tego nieuprawnione.
§13
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
–    wykonywania zaleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia,
–    troski o mienie będące wyposażeniem Klubu,
–    utrzymywania porządku w Klubie.
§ 14
Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w Klubie Seniora odpowiedzialność ponoszą uczestnicy będący ich właścicielami.
§ 14
Zabrania się wnoszenia i pozostawiania w Klubie przedmiotów mogących być zagrożeniem dla mienia, zdrowia lub życia osób.
§ 15
Nie przestrzeganie regulaminu Klubu może spowodować wykluczenie uczestnika z Klubu. Wykluczenie może spowodować również dłuższa jak pół roku nieusprawiedliwiona nieobecność. Decyzję o wykluczeniu podejmuje zarząd Klubu z osobą prowadzącą Klub oraz w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.