Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • przysługują osobie uprawnionej:
 1. do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W przypadku przekroczenia dochodu istnieje możliwość umniejszenia świadczeń o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się świadczeń jeżeli ich kwota z zastosowaniem tego mechanizmu wynosiłaby mniej niż 100 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują

 • jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej, albo
 • jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.
 • osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;
 • egzekucja alimentów okazała się skuteczna

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (za rok 2020).
 2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  (za rok 2020).
 3. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 4. posiadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada je dziecko uprawnione do alimentów);
 6. zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia)- wówczas wniosek składa już ono samo na siebie;
 7. dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy, PIT 11, PIT 37; dotyczące pracy w 2020
 8. dokumenty  potwierdzające uzyskanie dochodu (dotyczy uzyskania dochodu z pracy po 2020 i wykonywanej do chwili złożenia wniosku): umowa o pracę lub umowa zlecenie wraz z zaświadczeniem od pracodawcy za drugi przepracowany miesiąc (netto)
 9. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności-  dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku w OPS
 10. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2020 r.;
 11. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 12. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca  2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467);

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, przy ulicy W. Bogusławskiego 17
tel. 61 2500 366 

 
Formularze wniosku wraz z załącznikami do ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

FA-1

FA-1Z

ZFA-03

ZFA-05