O Centrum Wolontariatu

Nasze Centrum Wolontariatu działa na podstawie dwóch aktów prawnych:

  1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

D20180450L

2. Uchwała Rady Gminy  Suchy Las

XXVII_305_17

 

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie funkcjonuje  na
terenie gminy Suchy Las poprzez utworzone lokalne Centrum Wolontariatu, którego
zadaniem jest:
1.Pośrednictwo i organizacja wolontariatu na terenie Gminy Suchy Las, utworzenie
„Szkolnych kółek wolontariatu”.
2. Edukacja i szkolenia wolontariuszy.
3. Promocja wolontariatu na terenie Gminy Suchy Las.

Wolontariusze podejmujący współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie,
wspierają działania ośrodka, w następujących obszarach:
1. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.
2. Wspieranie działań świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Suchy Las.
3. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w ich środowiskach domowych.
4. Wspieranie działalności Klubów Seniora „Dębowy Liść” w gminie Suchy Las.
5. Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych i zbiórek rzeczowych.

Działania wykonywane na rzecz Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w
Suchym Lesie:
1. Pomoc w edukacji dzieci i młodzieży.
2. Organizacja czasu wolnego dzieciom.
3. Wspieranie działań świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Suchy Las.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowych przy realizacji imprez okolicznościowych,
zawodów sportowych, turniejów, rajdów rowerowych itp.
5. Wspieranie lokalnych szkół przy prowadzeniu „szkolnych kół wolontariatu”.
6. Podejmowanie nowych inicjatyw inspirowanych potrzebami społeczności lokalnej.