Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób:

 1. Posiadających tytuł prawny do lokalu tj.
 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 1. Spełniających kryterium dochodowe tj, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
 • jednoosobowym – 40% – (jest to kwota 2265,01 zł),
 • wieloosobowym – 30% – (jest to kwota 1698,76 zł) – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 1. Zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, ze udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały poniżej.

Powierzchnia normatywna

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia użytkowa kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. Obecnie jest to kwota 25,84 zł.

 

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytułu prawny do zajmowanego lokalu;
  • deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
   • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;
   • emerytura/renta – decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   • w przypadku pobierania np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ;
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach (na obowiązującym druku);
   • w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego – złożenie oświadczenia o powierzchni gruntów ha przeliczeniowych (na obowiązującym druku);
   • w przypadku pobierania np. alimentów, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego lub uczelnianego               (o charakterze socjalnym), egzekucji komorniczej, ulgi prorodzinnej, zwrotu podatku – złożenie oświadczenia                        o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (na obowiązującym druku) oraz udokumentowanie  ww. dochodów;
  • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (na obowiązującym druku);
  • informację zarządcy budynku  lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (na obowiązującym druku);

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 • podania aktualnego numeru rachunku bankowego;
 • podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego;
 • wypełnienia druku „Informacja zarządcy” dotyczącego struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 
 • wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu;
 • przekroczone zostanie kryterium dochodowe w gospodarstwie: jednoosobowym 40% a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
 • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
 • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.
 • osobom przebywającym w: domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 

Wniosek do pobrania: