Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Slajder strony nie jest zgodny z kryterium 2.1.1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Malendowska.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 6125 00 360

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Sylwia Malendowska
 • Adres: ul. Wojciecha Bogusławskiego 17, 62-002 Suchy Las
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 6125 00 360

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. W. Bogusławskiego 17, Suchy Las

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowana jest w jednym budynku. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. W. Bogusławskiego, z podjazdem dla wózków inwalidzkich bez schodów. Budynek jest piętrowy. Z parteru na piętro prowadzą schody bez windy, dlatego też, wszystkie stanowiska merytoryczne wraz z pracownikiem pierwszego kontaktu usytuowane są na parterze. Na piętrze znajdują się biura sekretariatu, dyrektora zastępcy oraz dział księgowości. W razie potrzeby każda z osób pracujących na piętrze może zejść do osoby niepełnosprawnej ruchowo na parter.

Na parterze znajduje się toaleta jednak nie jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obok budynku znajduje się wyznaczony parking dla interesantów, opatrzony odpowiednią tablicą informacyjną , nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.