Regulamin

REGULAMIN KLUBU SENIORA DĘBOWY LIŚĆ

§ 1

Regulamin określa organizację działania Klubu Seniora w Suchym Lesie.

§ 2

Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3

Działalność Klubu Seniora jest finansowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4

Działalność Klubu może być wspierana przez osoby fizyczne i prawne.

§ 5

Klub czynny jest w dni określone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

§ 6

Osobą prowadzącą Klub jest koordynator Klubu, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7

Członkowie Klubu każdego roku wybierają na mocy głosowania nowy zarząd Klubu, w liczbie 3 osób.  Do zadań zarządu należy:

  • reprezentowanie Klubu poza jego siedzibą
  • organizacja imprez okolicznościowych
  • pomoc w sprawach organizacyjnych Klubu
  • dbanie o dobre imię i wizerunek Klubu

                                                                  § 8

Członkom Klubu zapewnia się uczestnictwo we wszystkich formach działalności Klubu.

§ 9

Członkiem Klubu może być każdy mieszkaniec Gminy Suchy Las w wieku poprodukcyjnym, emerytalnym lub renciści.

§ 10

Uczestnik powinien czynnie spędzać czas w Klubie i brać udział w zajęciach, czego potwierdzeniem są prowadzone listy obecności.

§ 11

Warunkiem udziału w wycieczkach organizowanych przez Klub jest czynne uczestnictwo w życiu Klubu oraz w minimum jednych zajęciach oferowanych przez Klub.

§ 12

Członkowie zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych i obyczajowych panujących w Klubie.

Wyklucza się przebywania na terenie Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających  i zachowujących się agresywnie. Zabrania się też spożywania alkoholu na terenie Klubu.

Zabrania się wszelkich działań w imieniu Klubu przez osoby do tego nieuprawnione.

§13

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

–          wykonywania zaleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia,

–          troski o mienie będące wyposażeniem Klubu,

–          utrzymywania porządku w Klubie.

§ 14

Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w Klubie Seniora odpowiedzialność ponoszą uczestnicy będący ich właścicielami.

§ 14

Zabrania się wnoszenia i pozostawiania w Klubie przedmiotów mogących być zagrożeniem dla mienia, zdrowia lub życia osób.

§ 15

Nie przestrzeganie regulaminu Klubu może spowodować wykluczenie uczestnika z Klubu. Wykluczenie może spowodować również dłuższa jak pół roku nieusprawiedliwiona nieobecność. Decyzję o wykluczeniu podejmuje zarząd Klubu z osobą prowadzącą Klub oraz w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik do ZARZĄDZENIA nr 1
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
z dnia 28.02.2008r.
w sprawie: powołania Klubu Seniora w Suchym Lesie

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Klub Seniora Dębowy Liść

1.      W wycieczkach może uczestniczyć senior, który zapisany jest na listę uczestników Klubu Seniora Dębowy Liść oraz regularnie uczestniczy w zajęciach Klubu.

2.      Zapisów na listę uczestników wycieczki dokonuje koordynator Klubu Seniora Dębowy Liść Ewa Hoffmann w czasie zajęć w klubie. Zapisów nie dokonuje się telefonicznie.

3.      W sytuacji, gdy nie ma miejsc na liście uczestników wycieczki, senior może zapisać się na listę rezerwową. Gdy zwolni się miejsce koordynator zobowiązany jest poinformować telefonicznie lub osobiście seniora znajdującego się na pierwszej pozycji z listy rezerwowej o możliwości uczestnictwa w wycieczce.

4.      W przypadku rezygnacji z wycieczki senior zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście koordynatorowi klubu. Ostateczny termin poinformowania o rezygnacji upływa dwa dni przed planowaną wycieczką. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieusprawiedliwione niestawienie się seniora w dniu wyjazdu na wycieczkę jest jednoznaczne z wykluczeniem osoby z uczestnictwa w kolejnej planowanej wycieczce.

5.      Podczas całodziennej wycieczki istnieje możliwość zarezerwowania obiadu dla seniorów, którego koszt pokrywają sami zainteresowani. Pozostali uczestnicy organizują sobie posiłek we własnym zakresie.

6.      Senior zapisany na wycieczkę zobowiązany jest stawić się punktualnie w miejscu wyznaczonym do wyjazdu. W przypadkach losowych dopuszcza się 15 minutowe spóźnienie, które nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

7.      Uczestnik wycieczki zobowiązany jest przestrzegać ramowego programu imprezy, określonego przez przewodnika.

8.      Początek i koniec trasy wycieczki jest ustalony przez organizatora (parking przy kościele w Suchym Lesie) i nie obejmuje transportu seniorów do miejsc zamieszkania.

9.      Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem wycieczki. Przy zapisach każdorazowo senior zobowiązuje się podpisać załączony do listy regulamin.