Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojciecha Bogusławskiego 17 62-002 Suchy Las.

Jak można się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam osobiście podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego lub osobistego w siedzibie naszej firmy lub zostały nam przekazane przez osoby trzecie.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Tak, w zakresie wymaganym przepisami prawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją czynności wymienionych poniżej:

 • Obsługa wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 poz. 1952 ze zm) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 poz. 2092)
 • Prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 489 ze zm.)
 • Działania w związku z funduszem alimentacyjnym oraz zaliczką alimentacyjną na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. poz. 489 ze zm)
 • Obsługa wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 180 ze zm.)
 • Obsługa stypendiów szkolnych na mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292)
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zespół interdyscyplinarny na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2005 r nr 180 poz. 1493 ze zm.)
 • Wspieranie rodziny i piecza zastępcza na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 697, 1292)
 • Działalność Klubu Seniora na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. U. 2017 r. poz. 1769.)
 • Wolontariat na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450)
 • Obsługa wniosków o lokale oraz dofinansowanie do wynajmu na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1610.)
 • Obsługa skarg i wniosków na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.)
 • Obsługa świadczeń wychowawczych na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. 2017 poz 1851 ze zm)
 • Obsługa wniosków osób i kobiet w ciąży i rodzin ” Za życiem” ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz U. 2016 poz 1860)
 • Obsługa wniosków i postępowań na mocy ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769)
 • Obsługa korespondencji tradycyjnej, mailowej oraz zapytań telefonicznych.

 

Jakie są Twoje prawa?

Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. Zakres każdego z powyższych praw wynika z przepisów prawa a możliwość skorzystania z nich zależna jest od podstawy prawnej wykorzystywanej przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres czasu niezbędny do realizacji zadań. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym poczta, firmy kurierskie).