Aktualności

Ważne zmiany w prawie dotyczącym świadczeń, w tym: 500+.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin

Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu „Rodzina 500+”. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Prezydent RP podpisał ustawę o wprowadzająca ważne zmiany dla rodzin.

 

Zmiany w zakresie świadczeń dotyczą m.in.:

  • terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • osób samotnie wychowujących dziecko (panna, kawaler, rozwiedziona/y, w separacji, wdowa/wdowiec – którzy nie wychowują dziecka wspólnie z drugim rodzicem) – osoby te ubiegając się o świadczenie wychowawcze (500+) lub jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka będą musiały udokumentować, że na dziecko, na które ubiegają się o świadczenie, są ustalone alimenty
    (na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd), chyba że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • przepisów dot. dochodu uzyskanego i utraconego – przepisy zmodyfikowano w taki sposób, aby zniwelować zjawisko „dostosowywania” wynagrodzenia do kryterium dochodowego w świadczeniach.

Większość znowelizowanych przepisów dot. świadczeń wchodzi w życie od 1 sierpnia 2017 r.

 

Okresy świadczeniowe

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Wniosek w sierpniu – świadczenie w październiku

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona  w danej gminie (np. centrum świadczeń), właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy [email protected], bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Wielkopolska Akademia Kształcenia

 

Systema Sp z o.o., która działa na rynku od 2001 roku realizuje projekt prozatrudnieniowy pn. “Wielkopolska Akademia Kształcenia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W związku z realizacją projektu prowadzimy nabór uczestników
do odbycia płatnych staży i szkoleń osób zamieszkałych w Wielkopolsce

W ramach projektu oferujemy

staże zawodowe 3 miesiące, wynagrodzenie dla stażysty 1350 zł netto
szklolenia z zakresu zielonych miejsc pracy: Odnawialne źródła energii, pozyskiwanie finansowania na rozwiązania proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp
– Trening postaw interpersonalnych
stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach
– możliwość uzyskania certyfikatów
– materiały szkoleniowe,
– catering w trakcie szkolenia
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
zatrudnienie po odbyciu stażu na minimum 3 miesiące

Do projektu możemy zakwalifikować osoby, które ukończyły nie pracują, nie kształcą się stacjonarnie, są w wieku 15-29 lat
pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu na stronie www.wielkopolska.systema.pl lub napisania do nas na e-mail e-mail [email protected]

Rekrutacja ma charakter ciągły, do wyczerpania ilości miejsc

 

 

 

 

ZDOBĄDŹ FUNDUSZE UNIJNE NA POMOC

 

Szukasz środków na aktywizację społeczną, zdrowotną, edukacyjną, zawodową oraz środowiskową

dla:

– osób i/lub rodzin zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym, a także osób

w ich otoczeniu, a

– środowisk lub lokalnych społeczności

zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym?

 

Zgłoś projekt

włączenia społecznego do konkursu

z Poddziałania 7.1.2

Aktywna integracja

Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego

2014-2020

(Nr konkursu:

RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
inspektora ds. świadczeń rodzinnych

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 4 – letni staż pracy
c) co najmniej 1- roczny staż pracy na stanowisku związanym ze świadczeniami rodzinnymi lub administracją publiczną
2. Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów ,o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o prawie energetycznym oraz znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
– doświadczenie w obsłudze interesantów
– obsługa komputera i znajomość programów komputerowych ( MS Office, Word, Excel, )
– znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Praca na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych polega na przygotowywaniu decyzji administracyjnych z ww. zakresu, sporządzanie projektów sprawozdań.
4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny
b. życiorys (CV)
c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Informacja o warunkach pracy:
Praca w pełnym wymiarze etatu, w poniedziałki od 09.00 do 17.00 lub od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
6. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka ( pok. nr 5 ) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 17 , z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych”, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.suchylas.pl/ oraz /bip.ops.suchylas.pl/i na tablicy informacyjnej w OPS.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)” i podpisem”.

Z osobą wyłonioną w trybie niniejszego naboru zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie
Sylwia Nowak-Kabacińska

KOMUNIKAT!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w celu rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Suchy Las w zakresie korzystania ze wsparcia w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem w WTZ lub ich bliskich do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami pobytu dziennego, przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, będących w wieku aktywności zawodowej, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Osoby spełniające powyższe warunki lub ich przedstawicieli zachęcamy do zgłaszania się do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania z kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz danymi kontaktowymi w terminie do 31 marca 2017r.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Od 06 lutego br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie będzie działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu problematyki uzależnień, w ramach którego udzielane będą konsultacje przez terapeutkę uzależnień.
Konsultacje będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 10:30 – 13:30.
Zakres działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:
• Stanowienie punktu pierwszego kontaktu dla osób i rodzin, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo występowania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
• Udzielanie informacji o możliwościach podejmowania leczenia problemu uzależnień w ramach świadczeń NFZ oraz poza NFZ;
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
• Motywowanie osób używających substancji psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
Przewidywany okres funkcjonowania Punktu: luty 2017r. – grudzień 2017r.

INFORMACJE BIEŻĄCE

W styczniu 2017r. w siedzibie Klubu Seniora „Dębowy Liść” w Chludowie odbywać się będą spotkania w ramach projektu socjalnego „Świadomy senior. O tym, co znamy – inaczej”.
Seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z udziałem pracownika socjalnego (04.01.2017r.), psychologa (11.01.2017r.) oraz w specjalnie przygotowanym spotkaniu słowno-muzycznym (18.01.2016r.). Tematyka spotkań będzie dotyczyła szeroko rozumianej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Projekt realizowany jest z inicjatywy Mateusza Oszkiewicza, pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, będącego w trakcie specjalizacji w zawodzie – specjalność praca socjalna z osobami uzależnionymi.