Aktualności

Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”

3 sierpnia br. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Pani Sylwia Malendowska podpisała list Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy podczas otwarcia w Dąbrowie – Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” W inauguracji projektu obok partnerów projektu – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań – wzięli udział przedstawiciele gmin:
Gmina Buk – Sekretarz Gminy Aleksandra Wawrzyniak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku Agnieszka Słaby.
Gmina Dopiewo – Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Magdalena Popłońska-Kowalska.
Gmina Kleszczewo – Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych Katarzyna Sznajder-Występska.
Gmina Kórnik – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku Agnieszka Mieloch, Koordynatorem ds. współpracy międzywydziałowej Iwona Pawłowicz Napieralska.
Gmina Stęszew – Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Mirosława Walkowiak.
Gmina Suchy Las – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Sylwia Malendowska.
Podczas uroczystości przedstawiciele gmin podpisali listy intencyjne oraz zostali oprowadzeni po siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Siedziba DDOM znajduje się przy ul. Innowatorów 8, w Dąbrowie, na terenie gminy Dopiewo. DDOM to opieka stacjonarna dla 25 osób, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00. W placówce realizowane będą świadczenia medyczne tj: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. Pacjenci mogą liczyć na wyżywienie oraz transport. Warto zaznaczyć, że wszystkie świadczenia w ramach projektu wykonywane będą nieodpłatnie.
Wsparcie przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej moga liczyć na wyżywienie oraz transport.
Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie jednej z 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk), która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za wyjątkiem przyjęcia do DDOM).
Do opieki w DDOM kwalifikowani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12-mcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Dane kontaktowe – tutaj.
Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Innowacyjny na terenie Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych tworzących system teleopieki oraz wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów a także usług medycznych i opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk) ZINTEGROWANEGO CENTRUM OPIEKI, w ramach którego będą:
Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych o teleopiekę
Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych
Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych w celu udzielenia wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu – jest odpowiedzialne za:
Centrum Usług Domowych (rozpoczynające działalność od 08.2020) oferujące:* Pomoc opiekunów- wizyty domowe u uczestników projektu: edukacja i profilaktyka zdrowotna; wsparcie psychospołeczne; działania aktywizacyjne; pomoc w poprawie trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z choroby lub niepełnosprawności; udzielanie informacji i wsparcia w uzyskaniu dostępu do funkcjonujących form opieki domowej, medycznej itp.* Usługi domowe – dostosowane do potrzeb wsparcie specjalistów (opieka pielęgniarska, rehabilitacja fizyczna, wsparcie psychologiczne)
Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych (rozpoczynające działalność od 09.2020) – zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki. Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – ma swój punkt obsługi w budynku OPS przy ul. Konarzewskiej 12, w Dopiewie.
Stowarzyszenie Medycyna Polska – jest odpowiedzialne za:
Centrum Teleopieki (rozpoczynające działalność od 08.2020) – Teleopieka to forma usługi dająca możliwość całodobowego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, to również
systematyczny kontakt z teleopiekunem w celu monitorowania stanu zdrowia i sytuacji osoby korzystającej. Uczestnicy projektu otrzymają zestawy aparatów telefonicznych i mobilnych guzików bezpieczeństwa (tzw. „czerwony guzik”) w postaci wisiorka/bransoletki, który podopieczni mogą mieć stale przy sobie (również w kąpieli). Mogą oni nacisnąć guzik w momencie zagrożenia życia lub zdrowia w celu połączenia się z teleopiekunem, którego zadaniem będzie ocena sytuacji i reakcja pomocowa. Teleopiekunowie przeprowadzać będą z beneficjentami, min. raz w tyg., rozmowy o charakterze kontrolnym, towarzyskim. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość codziennego kontaktu z teleopiekunami podejmowanego z własnej inicjatywy (naciskając tzw. „zielony guzik”).
Centermed Poznań – jest odpowiedzialny za:
Dzienny Dom Opieki Medycznej – DDOM (rozpoczynający działalność od 08.2020): – w ramach projektu realizowane będą następujące świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów.
Projekt jest realizowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań.
Usługi współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Beata Spychała fot. BS”

Ważne!!!

Informacja o aktualności okresu świadczeniowego 2019/2021

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.
Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.
Zaś rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (w obecnym okresie do dnia 31 maja 2021 r.).

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można składać także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada.

Komunikat!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 27.03.2020r. do odwołania zostają zmienione godziny urzędowania Ośrodka w następujący sposób:
Od poniedziałku do czwartku Ośrodek będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki od 7.30 do 13.30.

Komunikat!!!

UWAGA!!!KOMUNIKAT!!!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 informuje, że dla osób objętych kwarantanną na terenie Gminy Suchy Las, został uruchomiony dyżur telefoniczny, który pełni Dyrektor Ośrodka codziennie w godzinach 7.30-19.00 pod numerem 502-047-471.W ramach dyżuru osoby objęte kwarantanną, w szczególności samotne, starsze i niepełnosprawne mogą złożyć zamówienie na niezbędne artykuły spożywcze oraz higieniczne, a także uzyskać informacje na temat wsparcia psychologicznego.
Dyżur dotyczy wyłącznie osób objętych kwarantanną !!!

WAŻNY KOMUNIKAT!!!ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTÓW!!!

W związku z przepisami § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) informujemy, że od dnia 18 marca br. do odwołania wprowadzamy w Ośrodku Pomocy Społecznej zmienione zasady obsługi Interesantów.
Z dniem 18 marca br. zamykamy swobodny dostęp do Ośrodka. Korespondencję należy zostawić w skrzynce znajdującej się przed wejściem do Ośrodka. Wstęp do Ośrodka możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem zajmującym się sprawą.
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub listownie.
W celu ułatwienia Państwu kontaktu z pracownikami Ośrodka, podajemy dodatkowe informacje:
Telefon kontaktowy do sekretariatu 61 25 00 360, skrzynka e-mail: [email protected]
1. Dział Świadczeń Rodzinnych: 61 25 00 366, 61 25 00 367
2. Pracownicy socjalni: 61 2500 368, 61 25 00 370

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość. Wprowadzenie powyższych zasad podyktowane zostało troską o zdrowie mieszkańców Gminy.

Ważny komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją jaka ma aktualnie miejsce oraz w trosce o zdrowie Seniorów z dniem 12 marca do końca miesiąca zawieszona zostaje działalność Klubów Seniora „Dębowa Liść” w Biedrusku, Chludowie, Suchym Lesie oraz os. Grzybowym.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do świeżo wyremontowanego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego, w którym dyzuruje nasz psychoterapeuta.
W naszym Punkcie, mieszczącym się w Chludowie, w budynku przychodni, otrzymacie Państwo darmową pomoc psychologiczną oraz informacje dla siebie lub bliskich o profesjonalnie udzielanej pomocy w naszej gminie i okolicy.
Zachęcamy do korzystania 🙂