ROZPORZĄDZENIEMINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowegoNa podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760)zarządza się, co następuje:§ 1. W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. poz. 374) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *