Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”

3 sierpnia br. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Pani Sylwia Malendowska podpisała list Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy podczas otwarcia w Dąbrowie – Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” W inauguracji projektu obok partnerów projektu – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań – wzięli udział przedstawiciele gmin:
Gmina Buk – Sekretarz Gminy Aleksandra Wawrzyniak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku Agnieszka Słaby.
Gmina Dopiewo – Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Magdalena Popłońska-Kowalska.
Gmina Kleszczewo – Inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych Katarzyna Sznajder-Występska.
Gmina Kórnik – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku Agnieszka Mieloch, Koordynatorem ds. współpracy międzywydziałowej Iwona Pawłowicz Napieralska.
Gmina Stęszew – Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie Mirosława Walkowiak.
Gmina Suchy Las – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie Sylwia Malendowska.
Podczas uroczystości przedstawiciele gmin podpisali listy intencyjne oraz zostali oprowadzeni po siedzibie Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Siedziba DDOM znajduje się przy ul. Innowatorów 8, w Dąbrowie, na terenie gminy Dopiewo. DDOM to opieka stacjonarna dla 25 osób, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00. W placówce realizowane będą świadczenia medyczne tj: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. Pacjenci mogą liczyć na wyżywienie oraz transport. Warto zaznaczyć, że wszystkie świadczenia w ramach projektu wykonywane będą nieodpłatnie.
Wsparcie przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej moga liczyć na wyżywienie oraz transport.
Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie jednej z 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk), która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za wyjątkiem przyjęcia do DDOM).
Do opieki w DDOM kwalifikowani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12-mcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Dane kontaktowe – tutaj.
Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Innowacyjny na terenie Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych tworzących system teleopieki oraz wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów a także usług medycznych i opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie 7 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk) ZINTEGROWANEGO CENTRUM OPIEKI, w ramach którego będą:
Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych o teleopiekę
Dzienny Dom Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych
Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych w celu udzielenia wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu – jest odpowiedzialne za:
Centrum Usług Domowych (rozpoczynające działalność od 08.2020) oferujące:* Pomoc opiekunów- wizyty domowe u uczestników projektu: edukacja i profilaktyka zdrowotna; wsparcie psychospołeczne; działania aktywizacyjne; pomoc w poprawie trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z choroby lub niepełnosprawności; udzielanie informacji i wsparcia w uzyskaniu dostępu do funkcjonujących form opieki domowej, medycznej itp.* Usługi domowe – dostosowane do potrzeb wsparcie specjalistów (opieka pielęgniarska, rehabilitacja fizyczna, wsparcie psychologiczne)
Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych (rozpoczynające działalność od 09.2020) – zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki. Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – ma swój punkt obsługi w budynku OPS przy ul. Konarzewskiej 12, w Dopiewie.
Stowarzyszenie Medycyna Polska – jest odpowiedzialne za:
Centrum Teleopieki (rozpoczynające działalność od 08.2020) – Teleopieka to forma usługi dająca możliwość całodobowego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, to również
systematyczny kontakt z teleopiekunem w celu monitorowania stanu zdrowia i sytuacji osoby korzystającej. Uczestnicy projektu otrzymają zestawy aparatów telefonicznych i mobilnych guzików bezpieczeństwa (tzw. „czerwony guzik”) w postaci wisiorka/bransoletki, który podopieczni mogą mieć stale przy sobie (również w kąpieli). Mogą oni nacisnąć guzik w momencie zagrożenia życia lub zdrowia w celu połączenia się z teleopiekunem, którego zadaniem będzie ocena sytuacji i reakcja pomocowa. Teleopiekunowie przeprowadzać będą z beneficjentami, min. raz w tyg., rozmowy o charakterze kontrolnym, towarzyskim. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość codziennego kontaktu z teleopiekunami podejmowanego z własnej inicjatywy (naciskając tzw. „zielony guzik”).
Centermed Poznań – jest odpowiedzialny za:
Dzienny Dom Opieki Medycznej – DDOM (rozpoczynający działalność od 08.2020): – w ramach projektu realizowane będą następujące świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów.
Projekt jest realizowany w partnerstwie: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – lider projektu, Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz Centermed Poznań.
Usługi współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Beata Spychała fot. BS”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *