Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
inspektora ds. świadczeń rodzinnych

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 4 – letni staż pracy
c) co najmniej 1- roczny staż pracy na stanowisku związanym ze świadczeniami rodzinnymi lub administracją publiczną
2. Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów ,o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o prawie energetycznym oraz znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
– doświadczenie w obsłudze interesantów
– obsługa komputera i znajomość programów komputerowych ( MS Office, Word, Excel, )
– znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Praca na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych polega na przygotowywaniu decyzji administracyjnych z ww. zakresu, sporządzanie projektów sprawozdań.
4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny
b. życiorys (CV)
c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Informacja o warunkach pracy:
Praca w pełnym wymiarze etatu, w poniedziałki od 09.00 do 17.00 lub od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
6. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka ( pok. nr 5 ) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 17 , z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych”, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.suchylas.pl/ oraz /bip.ops.suchylas.pl/i na tablicy informacyjnej w OPS.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)” i podpisem”.

Z osobą wyłonioną w trybie niniejszego naboru zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie
Sylwia Nowak-Kabacińska

KOMUNIKAT!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w celu rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Suchy Las w zakresie korzystania ze wsparcia w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem w WTZ lub ich bliskich do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami pobytu dziennego, przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, będących w wieku aktywności zawodowej, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Osoby spełniające powyższe warunki lub ich przedstawicieli zachęcamy do zgłaszania się do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania z kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz danymi kontaktowymi w terminie do 31 marca 2017r.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Od 06 lutego br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie będzie działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny z zakresu problematyki uzależnień, w ramach którego udzielane będą konsultacje przez terapeutkę uzależnień.
Konsultacje będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 10:30 – 13:30.
Zakres działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:
• Stanowienie punktu pierwszego kontaktu dla osób i rodzin, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo występowania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
• Udzielanie informacji o możliwościach podejmowania leczenia problemu uzależnień w ramach świadczeń NFZ oraz poza NFZ;
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
• Motywowanie osób używających substancji psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
Przewidywany okres funkcjonowania Punktu: luty 2017r. – grudzień 2017r.

INFORMACJE BIEŻĄCE

W styczniu 2017r. w siedzibie Klubu Seniora „Dębowy Liść” w Chludowie odbywać się będą spotkania w ramach projektu socjalnego „Świadomy senior. O tym, co znamy – inaczej”.
Seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z udziałem pracownika socjalnego (04.01.2017r.), psychologa (11.01.2017r.) oraz w specjalnie przygotowanym spotkaniu słowno-muzycznym (18.01.2016r.). Tematyka spotkań będzie dotyczyła szeroko rozumianej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Projekt realizowany jest z inicjatywy Mateusza Oszkiewicza, pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, będącego w trakcie specjalizacji w zawodzie – specjalność praca socjalna z osobami uzależnionymi.

INFORMACJE BIEŻĄCE DLA SENIORÓW
LEKTORAT Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z PANIĄ AGNIESZKĄ ZACZYNA SIĘ W CZWARTEK 22-09-2016 O GODZINIE 8.30
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z PANEM ANDRZEJEM ZACZYNAJĄ SIĘ W ŚRODĘ 21-09-2016 O GODZINIE 15.00

NFORMACJE BIEŻĄCE DLA SENIORÓW

LEKTORAT Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z PANIĄ AGNIESZKĄ ZACZYNA SIĘ W CZWARTEK 22-09-2016 GODZINA 8.30
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z PANEM ANDRZEJEM ZACZYNAJĄ SIĘ W ŚRODĘ 21-09-2016 GODZINA 15.00

Informacje o 500+

Wszelkie informacje dotyczące programu 500+ są umieszczone w zakładce Świadczenia pod nazwą Program 500+ (w tym wnioski). Wnioski dostępne są także w urzędzie gminy, w punktach pocztowych, przychodniach na terenie Suchego Lasu. W Biedrusku wnioski dostępne są w Domu Osiedlowym, w Chludowie w punktach pocztowych oraz przychodni.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie informuje, że w dniu 16 lutego 2016r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Więcej

Komunikat

W związku z XV ogólnopolska akcją informacyjną „Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 27.02.2016 (sobota) od godziny 10.00 do 15.00 w Komisariacie Policji w Suchym Lesie (ul. Poziomkowa 5) odbędzie się dyżur pracowników komisariatu i pracowników ośrodka. Osoby pokrzywdzone, które chcą skorzystać z porad, zasięgnąć informacji zapraszamy w godzinach dyżurowania pracowników.