Dodatek energetyczny

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2022 r. poz. 716), odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o wypłatę dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:
  • osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
  • osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
  • osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie lub poniżej

Wniosek do pobrania: