OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
inspektora ds. świadczeń rodzinnych

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 4 – letni staż pracy
c) co najmniej 1- roczny staż pracy na stanowisku związanym ze świadczeniami rodzinnymi lub administracją publiczną
2. Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów ,o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o prawie energetycznym oraz znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
– doświadczenie w obsłudze interesantów
– obsługa komputera i znajomość programów komputerowych ( MS Office, Word, Excel, )
– znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Praca na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych polega na przygotowywaniu decyzji administracyjnych z ww. zakresu, sporządzanie projektów sprawozdań.
4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny
b. życiorys (CV)
c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Informacja o warunkach pracy:
Praca w pełnym wymiarze etatu, w poniedziałki od 09.00 do 17.00 lub od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
6. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka ( pok. nr 5 ) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Suchy Las 62-002 Suchy Las, ul. Bogusławskiego 17 , z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych”, w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.suchylas.pl/ oraz /bip.ops.suchylas.pl/i na tablicy informacyjnej w OPS.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.)” i podpisem”.

Z osobą wyłonioną w trybie niniejszego naboru zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie
Sylwia Nowak-Kabacińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *