REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023R.

W myśl art. 18 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, (Dz. U. z 2022r.,poz.2687) odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi(wpisane lub zgłoszone do CEEB),a którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł- w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1500 zł na osobę w rodzinie-w przypadku gospodarstw wieloosobowych, (w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Wnioski o refundację podatku VAT składać można osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 17 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej( po opatrzeniu wniosku podpisem elektronicznym, podpisu zaufanym albo podpisem osobistym).

UWAGA! do wniosku konieczne jest załączenie opłaconej faktury za gaz obejmującej okres dotyczący wniosku.

Poniżej wzór wniosku.