Praca czeka na Ciebie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w SUCHYM LESIE

62-002 Suchy Las ul. Bogusławskiego 17  TEL (61) 25-00-360

Poszukuje osoby do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość m.in. przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm), ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017 poz. 180 ze zm)
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i z klientem, umiejętność samodzielnej analizy dokumentów.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 • praca ma charakter biurowy,
 • miejsce pracy znajduje się budynku OPS w Suchym Lesie ul. Bogusławskiego 17
 • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4. Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm)” oraz własnoręcznym podpisem.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17 (I piętro) lub przesłać pocztą do dnia 10.05.2019 r. (decyduje data nadania)

6. Informacje dodatkowe:

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor OPS w Suchym Lesie

                                                                                           Sylwia Nowak-Kabacińska