Informacje o świadczeniach dla rodzin

Szanowni Mieszkańcy!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie informuje, iż termin składania wniosków o  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia rodzinne oraz o fundusz alimentacyjny  na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.

 

Przypominamy, iż we wszystkich wnioskach należy wpisywać aktualny numer kontaktowy, całe grono rodziny, prawidłowy numer konta bankowego oraz informacje o członkach rodziny przebywających zarobkowo poza granicami kraju.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinnego  oraz funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłacanym zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2017,
 • zaświadczenie lub oświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2017,
 • przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów jeżeli płacone są na rzecz osoby spoza rodziny za rok 2017,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca po miesiącu podjęcia zatrudnienia,
 • wyrok sądowy orzekającego rozwód lub separację,
 • zaświadczenie lub oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia ,
 • osoba samotnie wychowująca dziecko do wniosku musi dołączyć tytuł wykonawczy, pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, ustalający alimenty na dziecko, którego dotyczy wniosek,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności-  dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku w OPS,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2017 r.,

lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Pod numerem telefonu 61 2500 366 oraz 61 2500 367 będzie można uzyskać informacje o terminach i dokumentach obowiązujących przy złożeniu wniosku.